Aktualności kadrowe

Jak liczyć 12 mcy ochrony z tytułu obniżenia etatu zamiast korzystania z urlopu wychowawczego

MRPIPS w stanowisku z dnia 13 lipca 2013 r. (publikowane w Dzienniku Gazeta Prawna z 14 września 2017 r., nr 178, Kadry i Płace str. C5) przyjęło, że okres szczególnej ochrony stosunku pracy w takim przypadku liczymy zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego. Powyższy pogląd wynika z faktu, iż przepisy Kodeksu pracy nie regulują tego zagadnienia, a więc zgodnie z art. 300 k.p. zastosowanie znajdzie kodeks cywilny, a dokładnie jego art. 112. Zgodnie z tym przepisem termin oznaczony w miesiącach kończy się z upływem dnia, który datą odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby w ostatnim miesiącu takiego dnia nie było to w ostatnim dniu miesiąca. Jeśli więc pracownik rozpocznie korzystanie z ochrony przed wypowiedzeniem od 13 listopada 2017 r., to upływa ona 13 listopada 2018 r.

Stanowisko to jest bardzo ważne w praktyce, gdyż od stycznia 2017 r. informacja taka musi być zawierana w świadectwie pracy pracownika, w którym wpisuje się daty korzystania z takiej ochrony.