Aktualności kadrowe

5 grudnia Państwowa Inspekcja Pracy przedstawiła program działania na 2018 r.

Z programem działania PIP została zapoznana Rada Ochrony Pracy, czyli organ nadzorujący działania inspekcji. Na 2018 r. zaplanowano 72.000 kontroli do przeprowadzenia dla inspektorów pracy. Kontynuowane będą kontrole związane z zatrudnianiem pracowników na podstawie terminowych umów o pracę, wypłacania minimalnej stawki godzinowej zatrudnionym na podstawie umów zlecenia oraz dotyczące legalności zatrudniania cudzoziemców. W tym ostatnim zakresie PIP skontroluje przede wszystkim podmioty świadczące usługi gastronomiczne, hotelarskie i placówki handlowe oraz podmioty działające sezonowo. W 2018 r. kończy się także 3-letni program kontroli prawidłowości zawierania umów cywilnoprawnych, z czym będą związane kontrole w firmach ochroniarskich, budowlanych, czy też w gastronomii i hotelarstwie.

Z nowych tematów kontrolami zostaną objęte:
- agencje pracy tymczasowej oraz pracodawcy korzystający z pracowników tymczasowych w związku ze zmianami dotyczącymi pracy tymczasowej, które wprowadzono od 1.6.2017 r.,
- placówki handlowe w związku z planowanymi od 1.3.2018 r. zmianami przepisów, które wprowadzą zakaz pracy w handlu w niedziele.

Kontynuowany będzie także program pierwszej kontroli, która ma być traktowana bardziej jako audyt i instruktaż, a więc ma mieć ściśle charakter prewencyjny, a nie sankcyjny. Takie podejście ma dotyczyć mikro- małych- oraz średnich przedsiębiorców.