Aktualności kadrowe

Od 23 października zwolnienie lekarskie może wystawić asystent medyczny

W związku z faktem, że od dnia 1 grudnia 2018 r. mają obwiązywać już tylko elektroniczne zwolnienia lekarskie zdecydowano się na odciążenie lekarzy z obowiązku ich osobistego wystawiania, co ma usprawnić wdrożenie nowego systemu E-ZLA. Zwolnienie lekarskie będzie mogła wystawiać osoba upoważniona przez lekarza, jeśli wykonuje zawód medyczny w rozumieniu przepisów ustawy o działalności leczniczej, np. pielęgniarka lub osoba wykonująca czynności pomocnicze przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych w rozumieniu ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Pacjenta. Lekarz, aby wystawić odpowiednie upoważnienie do wystawiania zaświadczeń lekarskich musi posiadać profil informacyjny. Co ważne jednorazowo upoważnienie może być wystawione maksymalnie na okres do 12 miesięcy, ale można bez ograniczenia udzielać upoważnień na kolejne okresy. Udzielone upoważnienie może być także cofnięte przez lekarza w każdym czasie. Zmiany powyższe wprowadza ustawa z dnia 13 września 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1925).