Aktualności kadrowe

Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych opublikowana

28 listopada została opublikowana ustawa z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. poz. 2215), zwanych PPK. Ustawa wchodzi w życie od 1 stycznia 2019 r., a największe firmy, które na dzień 31 grudnia 2018 r. będą zatrudniały co najmniej 250 osób muszą zawrzeć umowy dotyczące prowadzenia PPK do czerwca 2019 r., gdyż te podmioty będą objęte obowiązkami wynikającymi z ustawy od dnia 1 lipca 2019 r.

Pracodawcy w pierwszej kolejności muszą wybrać instytucję finansową, w której będą chcieli prowadzić PPK, ale decyzji takiej nie mogą podjąć samodzielnie, gdyż wymaga ona zawarcia porozumienia ze związkami zawodowymi lub w razie ich braku z przedstawicielami załogi. Następnie zawierana jest umowa o zarządzanie PPK, która musi zostać podpisana najpóźniej na 10 dni roboczych przed datą objęcia pracodawcy obowiązkiem tworzenia PPK, a więc do 14 czerwca 2019 r.

Pierwsze składki na PPK będą jednak odprowadzone dopiero w listopadzie 2019 r., gdyż najpierw pracownicy mają 3 miesiące kalendarzowe na ewentualną rezygnację z PPK, a potem w październiku pracodawca musi zawrzeć drugą umowę – o prowadzenie PPK.

Kontrolę wprowadzania PPK przez pracodawców będzie prowadziła Państwowa Inspekcja Pracy, a największa kara w wysokości 1,5% funduszu w roku obrotowym poprzedzającym popełnienie czynu zabronionego grozi za niezawarcie w terminie umowy o zarządzanie PPK oraz nakłanianie uczestników do rezygnacji z oszczędzania w PPK.