Aktualności kadrowe

Planowane zmiany w ustawie o związkach zawodowych

24 marca Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przesłało do konsultacji społecznych projekt nowelizacji ustawy o związkach zawodowych. Jego głównym celem jest dostosowanie ustawy do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2 czerwca 2015 r., zgodnie z którym prawo do tworzenia i wstępowania do związków zawodowych powinny mieć także osoby wykonujące pracę na innych podstawach niż stosunek pracy, a chodzi o tzw. umowy śmieciowe, czyli głównie umowy zlecenia i o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy o zleceniu.

Nowelizacja obejmuje także wiele innych kwestii i będzie dość szeroką reformą uprawnień związków zawodowych, gdyż zmiany dotyczą zasad ustalania reprezentatywności organizacji związkowych, szczególnej ochrony działaczy związkowych, zwolnień od pracy w celu wykonywania czynności doraźnych oraz uprawnień informacyjnych przysługujących związkom zawodowym.

Nowelizacja obejmuje ponadto uprawnienia PIP, gdyż Okręgowi Inspektorzy Pracy uzyskają nowy obowiązek, jakim będzie rozstrzyganie sporów związanych z liczebnością związków. Na wniosek podmiotów zatrudniających PIP będzie bowiem ustalała liczbę członków związku na podstawie przedstawionych przez związek informacji i dokumentów. Co ważne PIP będzie zajmowała również stanowiska w sprawie obowiązku udzielenia związkom informacji niezbędnych do prowadzenia działalności, co będzie następowało na wniosek podmiotu zatrudniającego.