Aktualności kadrowe

Brak obowiązku informacyjnego przy zgłaszaniu członka rodziny do ubezpieczenia

W przypadku, gdy członkowie rodziny pracownika nie mają własnego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego, pracownik ma obowiązek zgłosić ich w ciągu 7 dni od zaistnienia okoliczności, które spowodowały konieczność takiego zgłoszenia. W celu ubezpieczenia zdrowotnego członka rodziny pracownik wypełnia i przekazuje pracodawcy - płatnikowi formularz ZUS ZCNA „Zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego”.
By wypełnić obowiązek prawny, ciążący na administratorze, czyli pracodawcy-płatniku, konieczne jest przetwarzanie danych członka rodziny w zgłoszeniu do ubezpieczenia (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Ponadto pozyskiwanie tych danych jest wyraźnie uregulowane prawem państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, przewidującym odpowiednie środki chroniące prawnie uzasadnione interesy osoby, której dane dotyczą. Spełniona jest zatem wskazana w art. 14 ust. 5 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych przesłanka uprawniająca do odstąpienia od obowiązku dopełniania obowiązku informacyjnego wobec osób, których dane są pozyskiwane w sposób inny niż bezpośrednio od nich.
więcej informacji na stronie: UODO