Aktualności kadrowe

Dokumentowanie uprawnień do podwyższenia kwot wolnych od potrąceń

Zgodnie z art. 52 ustawy z dnia 15 maja 2020 r. zwanej „Tarczą 3.0” zostały podwyższone kwoty wolne od potrąceń z art. 87 (1) § 1 Kodeksu pracy. Ustawodawca nie uregulował jednak w przepisach w jaki sposób oraz w jakim zakresie powinien uzyskać od pracownika informacje uprawniające do skorzystania z podwyższonej kwoty wolnej od potrąceń, ani czy i jak weryfikować takie informacje.
W tej sytuacji właściwe wydaje się – zgodnie z zasadą minimalizacji, wynikającą z art. 5 ust. 1 lit. c) RODO - pozyskiwanie od pracownika oświadczeń zawierających informację o liczbie osób, które nie uzyskują dochodów, a pozostają na utrzymaniu pracownika, którego objęto obniżonym wynagrodzeniem, czy o tym, że członek rodziny utracił źródło dochodu. Przy pozyskiwaniu dodatkowych danych osobowych pracownika (członka rodziny pracownika) należy pamiętać o wspomnianej już zasadzie minimalizacji - dane nie mogą być pozyskiwane „na zapas”, należy przetwarzać tylko te dane, które są niezbędne dla określonego celu przez ściśle określony czas (ograniczenie przechowywania).