Aktualności kadrowe

Zmiany dla wniosków o zwolnienie z opłacania składek

Zgodnie z art. 10 ustawy z 24 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 1423), zwolnienie z opłacania składek za kwiecień i maj dotyczy również składek już opłaconych. Przepisy wchodzą w życie 20 września 2020 r., i po tym terminie płatnicy będą mogli uzyskać umorzenie:
• w wysokości 100 proc. składek należnych dla tych płatników którzy zgłosili do ubezpieczeń społecznych poniżej 10 ubezpieczonych,
• w wysokości 50 proc. składek należnych dla tych płatników, którzy zgłosili do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych
Powstała nadpłata zostanie zaliczona na poczet przyszłych składek lub będzie podlegać zwrotowi na wniosek płatnika. ZUS rozpatrzy wszystkie sprawy z urzędu, bez konieczności składania wniosku; dotyczy to również sytuacji, w której ZUS odmówił zwolnienia z opłacania składek.
Szczegóły pod adresem zmiany