Aktualności kadrowe

Należy przeliczyć zasiłki, jeśli obniżano etaty pracownikom na podstawie Tarczy antykryzysowej

Od piątku obowiązuje ustawa z dnia 7 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19 (Dz.U. poz. 1747), na mocy której wprowadzono instytucję przeliczenia podstaw zasiłkowych, jeśli pracodawca skorzystał z jednej z 4 instytucji z Tarczy antykryzysowej:
a) obniżono wymiary czasu pracy pracownikom na podstawie art. 15g,
b) na podstawie art. 15zf wprowadzono mniej korzystne warunki zatrudnienia niż wynikające z umów o pracę,
c) obniżono wymiar czasu pracy na podstawie art. 15gb,
d) obniżono wymiar czasu pracy lub wprowadzono mniej korzystne warunki zatrudnienia niż wynikające z podstawy nawiązania stosunku pracy na podstawie art. 15zzzzzo ust. 2.
Zgodnie z art. 25 ustawy z 7 października 2020 r. przeliczenie podstawy wymiaru świadczeń nie jest automatyczne, a następuje na wniosek świadczeniobiorcy. Przeliczenia powinny być dokonane odpowiednio za okresy obowiązywania poszczególnych instytucji, wynikających z Tarczy, a więc od:
• 31 marca 2020 r. dla rozwiązań wymienionych powyżej w literach a) oraz b)
• 24 czerwca 2020 r. dla rozwiązania wynikającego z litery c)
• 26 sierpnia 2020 r. dla rozwiązania wynikającego z litery d)
Do wypłacanych na bieżąco pracownikom zasiłków nie stosuje się już teraz art. 40 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa jeżeli:
1) obniżenie wymiaru czasu pracy lub wprowadzenie mniej korzystnych warunków zatrudnienia nastąpiło w okresie wcześniej pobieranego zasiłku oraz
2) między okresami pobierania wcześniejszego i kolejnego zasiłku nie było przerwy albo przerwa była krótsza niż trzy miesiące kalendarzowe.