Aktualności kadrowe

Nowe terminy izolacji i kwarantanny

Od 26 lutego na podstawie rozporządzenia MZ z 25 lutego 2021 roku zmianie uległy zasady izolacji domowej i kwarantanny w związku z COVID-19. Zmianom uległy miedzy innymi terminy:
- izolacji w warunkach domowych: 10 dni w wariancie podstawowym, ale po 7 dniach konieczny kontakt z lekarzem POZ (czyli 7 dni + 3 wydłużenia), 13 dni w przypadku pacjentów z objawami klinicznymi, 20 dni w przypadku pacjentów immunoniekompetentnych;
- kwarantanny: 10 dni licząc od dnia następującego po ostatnim dniu narażenia (styczności)
- kwarantanny współzamieszkujących: 7 dni od zakończenia izolacji osoby chorej
- kwarantanny osoby skierowanej na test: do dnia uzyskania negatywnego wyniku testu, ale nie dłużej niż 10 dni
Pełny tekst rozporządzenia znajduje się pod adresem:https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210000351/O/D20210351.pdf