Aktualności kadrowe

Nowe przepisy dotyczące kontroli trzeźwości

Trwają obecnie prace legislacyjne mające na celu zastąpienie dotychczasowych przepisów z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i wprowadzenie do Kodeksu pracy przepisów umożliwiających wyrywkowe kontrole trzeźwości, czy też kontrole na obecność w organizmie środków działających podobnie do alkoholu.
Ustawodawca z premedytacją nie użył terminu “narkotyki” ze względu na brak definicji takiego pojęcia w polskim prawie, a użyty zwrot „środki działające podobnie do alkoholu” wykorzystano w związku z jego występowaniem w prawie wykroczeniowym. Ostatecznie jednak wykaz środków będzie zawierało rozporządzenie wykonawcze do Kodeksu pracy, wydane na podstawie nowych przepisów.
Pracodawca będzie miał obowiązek między innymi:
1. opisać zasady kontroli w układzie zbiorowym pracy, regulaminie lub obwieszczeniu,
2. poinformować pracowników i o ich wprowadzaniu z 2-tygodniowym wyprzedzeniem
3. nadać osobom mającym dostęp do informacji dotyczących obecności alkoholu lub innych środków działających podobnie do alkoholu w organizmie odpowiednie upoważnienia – niezależne od upoważnień dotyczących przetwarzania danych osobowych.