Aktualności kadrowe

Płaca minimalna i stawka godzinowa w 2022 r. – propozycja rządu

Rada Ministrów przyjęła propozycję dotyczącą zwiększenia płacy minimalnej o 200 złotych w stosunku do obecnej kwoty, czyli z 2800 do 3000 złotych brutto. Zwiększeniu miałaby też ulec kwota stawki godzinowej dla pracujących na podstawie umów cywilnoprawnych – tu wzrost byłby o 1,30 złotego, co oznacza stawkę godzinową w kwocie 19,60 zł.
Propozycja ta została przekazana Radzie Dialogu Społecznego do negocjacji z przedstawicielami pracodawców i związków zawodowych, które to negocjacje powinny zakończyć się w terminie 30 dni od jej przekazania. Jeżeli Rada Dialogu Społecznego nie uzgodni wysokości płacy minimalnej w wyznaczonym terminie, wówczas decyzje podejmie Rada Ministrów w drodze rozporządzenia. https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/rzad-przyjal-propozycje-placy-minimalnej-i-stawki-godzinowej-w-2022-r