Aktualności kadrowe

Kierowcy w przewozach międzynarodowych a diety krajowe

Zgodnie z przepisami wprowadzonymi po 2 lutego 2022 roku zmieniono definicję podróży służbowej, wynikającej z ustawy o czasie pracy kierowców z 16 kwietnia 2004 – definicja ta powiązana została bowiem wyłącznie z krajowymi przewozami drogowymi. Przyjęto też, że jedynie kierowca wykonujący krajowe przewozy drogowe w podróży służbowej może otrzymać należności na pokrycie kosztów związanych z wykonywaniem tego zadania służbowego, ustalane na pokrycie kosztów związanych z wykonywaniem tego zadania służbowego.
Oznacza to, że kierowca wykonujący zadania służbowe w przewozach międzynarodowych nie jest w podróży służbowej i nie powinien otrzymywać świadczeń z tytułu podróży służbowej ani za dystans przed, ani po przekroczeniu polskiej granicy. Także Ministerstwo Transportu wskazuje w stanowisku z 12 kwietnia 2022, że każdy przejazd, który ma związek z przewozem zagranicznym, traktowany jest jako przewóz międzynarodowy – oznacza to, że przewóz zagraniczny rozpoczyna się jeszcze w Polsce, od wyjazdu z bazy transportowej czy magazynu kontrahenta, bez podziału na odcinek krajowy i międzynarodowy. Ministerstwo odwołuje się przy tym do dwóch rozporządzeń:
- Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1072/2009 z 21 października 2009 r. dotyczącego wspólnych zasad dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych (Dz.U.UE.L.2009.300.72, zwane dalej rozporządzeniem Nr 1072/2009).
- Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1073/2009 z 21 października 2009 r. w sprawie wspólnych zasad dostępu do międzynarodowego rynku usług autokarowych i autobusowych i zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 561/2006 (Dz.U.UE.L.2009.300.88, zwane dalej rozporządzeniem Nr 1073/2009).
Sytuacja wygląda inaczej w przypadku podróży służbowych zagranicznych odbywanych przez pracowników niebędących kierowcami, wobec których czas podróży zagranicznej liczy się w przypadku komunikacji lądowej od chwili przekroczenia granicy państwowej w drodze za granicę do chwili jej ponownego przekroczenia w powrotnej do kraju. Każdą podróż dzielimy w praktyce na trzy odcinki: na podróż krajową, zagraniczną i ponownie podróż krajową.
Chociaż wytyczne Ministerstwa Infrastruktury są jednoznaczne, wielu ekspertów błędnie przyjmuje, że do rozliczania kierowców wykonujących przewozy międzynarodowe powinno się stosować § 21 rozporządzenia, z którego wynika, że w przypadku odbywania podróży zagranicznej w połączeniu z przejazdem na obszarze kraju, przepisy rozdziału 2 (dotyczącego podróży krajowych) stosuje się odpowiednio. Oznacza to, że przejazdy przez Polskę przy wyjazdach zagranicznych należy uznać za podróż krajową. Stanowisko to jest jednak niepoprawne – w myśl art. 21b ust. 1 ustawy wskazuje, że kierowca wykonujący zadania służbowe w ramach międzynarodowych przewozów drogowych nie jest w podróży służbowej w rozumieniu art. 775 § 1 k.p. Wyłączenie nie dotyczy więc tylko podróży zagranicznej, bo zgodnie z przepisami unijnych rozporządzeń transport międzynarodowy nie jest uznany za podróż służbową.