Aktualności kadrowe

Ochrona pracowników przed zwolnieniem - nowe regulacje

22 września 2023 roku wchodzą w życie przepisy gwarantujące pracownikom chronionym jeszcze skuteczniejszą ochronę przed zwolnieniem z pracy, wprowadzone ustawą z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o emeryturach pomostowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023r, poz. 1667)

Dla przypomnienia - pracownicy chronieni to między innymi:

- kobiety w ciąży;
- rodzice na urlopach (macierzyńskich, rodzicielskich, ojcowskich, wychowawczych);
- pracownicy w wieku przedemerytalnym;
- działacze związków zawodowych;
- członkowie rad pracowników;
- społeczni inspektorzy pracy;
- pracownicy w okresie usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

Zgodnie z nowym przepisami w sytuacji zwolnienia takiego pracownika (za wypowiedzeniem lub dyscyplinarnie), gdy zaskarży on decyzję pracodawcy do sądu, ten nakłada w wyroku na pracodawcę obowiązek dalszego zatrudnienia pracownika do czasu prawomocnego zakończenia sporu (art. 477[2] § 2 KPC), co jest rozwiązaniem bardzo korzystnym z punktu widzenia pracownika. Jedynie w sytuacji, gdy roszczenie jest w pełni bezzasadne sąd będzie miał możliwość odmówienia udzielenia takiego zabezpieczenia.