Aktualności kadrowe

Zasady organizacji pracy tymczasowej do zmiany

Po konsultacjach społecznych pod koniec września resort pracy zaktualizował projekt nowelizacji ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, która obowiązuje od ponad 10 lat bez większych zmian, pomimo licznych wad legislacyjnych.

W nowelizacji zaproponowano zmiany w wielu obszarach, gdyż dotyczą one: 1. dopuszczalnych form zatrudniania przez agencje pracy tymczasowej – umowy o pracę oraz przewidziane wprost umowy cywilnoprawne nie tylko dla pracowników młodocianych, 2. obowiązków informacyjnych ciążących na agencjach pracy tymczasowej oraz pracodawcach użytkownikach – m.in. o zmianach w przepisach płacowych pracodawców korzystających z pracowników tymczasowych, 3. zasad wypłacania wynagrodzenia i ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy – przebudowa całego systemu naliczania obydwu świadczeń płacowych, 4. maksymalnych okresów wykonywania pracy tymczasowej – maksymalny okres zatrudnienia pracownika tymczasowego wynoszący 18 miesięcy będzie dotyczył tylko jednego pracodawcy użytkownika i będzie obejmował także zatrudnienie cywilnoprawne, 5. zasad zatrudniania na podstawie umów cywilnoprawnych – w tym obszarze główną zmianą będzie obowiązek wydawania zaświadczeń potwierdzających okresy wykonywania pracy tymczasowej na rzecz konkretnych pracodawców użytkowników, 6. wykroczeń przeciwko prawom pracowników tymczasowych – zarówno agencja jak i pracodawcy użytkownicy będą odpowiadali za naruszanie wielu zakazów dotyczących wykonywania pracy tymczasowej.